บริการการเรียนการสอน

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแก่นักศึกษา ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรองรับนักศึกษาทั้งหมด 9 สำนักวิชา 2 วิทยาลัย ดังนี้

► สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

► สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

► สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

► สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

► สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

► สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

► สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

► สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

► สำนักวิชาแพทยศาสตร์

► วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

► วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ

โดยมีห้องปฏิบัติการในกลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ จำนวน 8 อาคาร 142 ห้อง ครอบคลุมการให้บริการใน 9 สำนักวิชา และ 2 วิทยาลัย ดังนี้

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 จำนวน 16 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 จำนวน 15 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 จำนวน 13 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 จำนวน 26 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 จำนวน 41 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 จำนวน 27 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารกายวิภาคศาสตร์ 1 จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ

► อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

1

Facebook Comments Box