โครงสร้างการบริหาร

5

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้างการบริหารงานโดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ กำกับดูแล และมีคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฝ่ายกำหนดนโยบาย ทิศทาง และสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายและรองหัวหน้าฝ่าย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีที่ปรึกษาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักวิชาต่าง ๆ และหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ลักษณะงานในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

► ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

► ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา

► ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ

► ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

► ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

► ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1

Facebook Comments Box