แผนงาน

4

► งานการเรียนการสอน

1. ให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาห้องปฏิบัติการ

2. จัดซื้อครุภัณฑ์ / ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

► งานวิจัย

1. งานบริการห้องปฏิบัติการ การประสานงานเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

2. เป็นผู้ช่วยวิจัย

3. สอนการใช้เครื่องมือแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

► งานบริการวิชาการ

1. งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี

2. งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี

3. ให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการ และทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

4. ให้บริการการแสดงการทดลองทางวิทยาศาสตร์

5. งานจัดประกวดการทดลองทางวิทยาศาสตร์

6. โครงการเรียนรู้วิทย์ประดิษฐ์จรวด

► งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

1. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ

2. งานพัฒนาระบบให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

► งานพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือ

► งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการระบบรวมบริการ

1. งานจัดซื้อ/จัดจ้าง

1

Facebook Comments Box