Personnel

Executives

ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์

Division of General Administration

นายชัยวัฒน์ พวงคลัง
นายสมเกียรติ ก้งซุ่น
นางสุชญา กาญจนวงศ์
นางอลิสา ดีชู
นางสาวสุนันทา รักชอบ
นางสาวเจนจิรา โยธาศรี
นางภิรมล รักเถาว์
นางพรรณพนัช สอดจิตต์

Division of Scientific Equipment Development and Maintenance

ปราถนา ศรีทับ
สถิตย์ เพชรกาฬ
สมศักดิ์ ปอปาน
วัชรินทร์ คงสวัสดิ์
วัฒนา ชฏากรณ์
ประกฤต หนูสอน
ศิวกร ดีชู
ธมยศ ไกรนรา
ณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง

Division of Scientific Equipment Service and Utilization

เบญจพร สมจิต
ณฐมน นุ่นรักษา
วรินญา หนูแจ่ม
พีรดา ภักดีพิน
ยุพเรศน์ พัลพัฒน์
ฉัตราพรรณ สมตน
นิตยา รูปโอ

Division of Basic Science Laboratory

อัจฉราวดี ชูยิ้มพานิช
วาสนา สงวนศิลป์
ยุทธนันต์ ปานสงฆ์
มาริสา สมจิตร
กาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล
ณภัทร ทัศนวิสุทธิ์
ตวงพร เผือกหอม
ชุมพล คงนคร
รัตนา จันทร์นาม
ณัฏฐนริน สมจิตร
รถพร พละศึก
เกศินี นามสุข
ชินกร ทองไชย
นางสาวกันติศา เจ๊ะแล๊ะ
ไพรวัลย์ เกิดทองมี
อนงค์เนตร สายสาระ
ณัฐฐิรา รัฐวิเศษ
ภาณุวัฒน์ สุขคง
ณรงค์ ฝั่งชลจิตต์
เสมอภาค เอียดสี
จิรพงศ์ กาละกาญจน์

Division of Health Science Laboratory 1

ธัญลักษณ์ พลายด้วง
ดารารัตน์ ห่อเพชร
บุปผารัตน์ สังข์ทอง
ธินาพร สุทธิวิริยะ
อารีฟ เจะเซ็ง
คอลีเยาะ สาแมง
นที สาคร
รังสินี แก่นจันทร์
สุภาภรณ์ คงนคร
นิภาพร แก่นเพชร
ปิยะธิดา เกิดทองมี
สุนิศา จามจุรี
พรพิมล ทองคำ
นางสาววริศรา กิตติบุญญาทิวากร
วราภรณ์ ผลสมบูรณ์
รักษพล ก้อนอำพร
วิชชุดา กาฬสิงห์
ชัยชนะ สุขสบาย

Division of Health Science Laboratory 2

อัญชลี พราหมโน
พัชราภา ศรีเมือง
วิธัญญรัชฏิ์ บุญทองช่วย
ยุวากร ศิริพิทยา
โปติกา โชติพงศ์
หทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์
อรุณ นาคาพงศ์
จรรยพร ขาวคง
นางสาวฐาปนี คงพล
นางสาววรรณนิษา บุญไหล
ศศิธร เพ็ชศรี
วิโรจน์ นวลหวาน
สุทธิพร คณะโส
ญาณวุฒิ อุดมศรี

Division of Science and Technology Laboratory

ฮาเล็ม ดอเลาะ
นันท์นภัส ยวนแหล
ราตรี นิตยเดชพัฒน์
ชลิดา จันทร์ทิน
อุบล ทองกุล
ทวีศิลป์ วงศ์พรต
ธีระ พรหมมาศ
ณัฐวุฒิ เนื่องอุทัย
เฉลิม เต๊ะสนู
ติณห์ เกื้อกาญจน์
นิติธร ชูศรี
ธีรโชติ ตรีเภรี
สุพชัย ทิพย์ภักดี
พรศรี ชื่นชม
จารุวรรณ พันธ์ประสงค์
อรุณ พลอยมี
สมโชค นาคปน
เจริญ สัณฐมิตร
นายวีระชาติ รานวล

The Center for Scientific and Technological Equipment
Walailak University

222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand.
Tel. : 0-7567-3248-51
Fax : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE