ประโยชน์ของการทดสอบความชำนาญ

4

1. เป็นตัวตัดสินการกระทำของแต่ละห้องปฏิบัติการในการทดสอบที่จำเพาะหรือการวัด และใช้ตรวจสอบห้องปฏิบัติการที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

2. ชี้บ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการและเป็นการเริ่มปฏิบัติการแก้ไขซึ่งอาจจะสัมพันธ์กันเช่น การปฏิบัติงานของบุคลากรต่าง ๆ หรือการสอบเทียบเครื่องมือ

3. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความมีประสิทธิผลและเปรียบเทียบวิธีทดสอบ/การวัดใหม่ๆและเพื่อเฝ้าระวังวิธีทดสอบที่สร้างขึ้นมา

4. เพื่อใช้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการ

5. เพื่อใช้ตัดสินวิธีทดสอบที่ใช้ปฏิบัติเป็นประจำ ลดการทดสอบซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

6. เพื่อใช้กำหนดค่าของวัสดุอ้างอิงและประเมินความเหมาะสมของวิธีทดสอบที่เฉพาะหรือขั้นตอนการวัด

1

Facebook Comments Box