คลิปวีดีโอ

การวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ด้วยวิธี MPN | ปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย

Aseptic Technique for water sampling | การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์

ปฏิบัติการ : Hyperuricemia

ปฏิบัติการ : การตรวจวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ของการสัมผัสยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphate

การตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม | ปฏิบัติการบริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์เชิงปริมาณและควบคุมคุณภาพของตำหรับยา Paracetamol syrup ด้วยเครื่อง HPTLC

ปฏิบัติการ : Osmosis in Red Blood Cells

การเก็บตัวอย่าง Formaldehyde ในอากาศ | ปฏิบัติการบริการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์หาปริมาณ Paracetamol ใน Oral suspension ด้วยเครื่อง HPLC

ปฏิบัติการ : DNA extraction and gel electrophoresis

ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำ (เตรียมตัวอย่างน้ำ)

ปฏิบัติการ : การตรวจสอบสารฟอร์มาลินในอาหาร

ปฏิบัติการ : การตรวจสอบอะฟลาทอกซินอาหารด้วยชุดคิท

ปฏิบัติการ : การตรวจสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลงในอาหารด้วย GT kit

ปฏิบัติการ : การวิเคราะห์หาปริมาณ Ethanol ในตำรับยาด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

ปฏิบัติการ : การตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ

ปฏิบัติการ : Differential Scanning Calorimetry (DSC)

เทคนิคการไทเทรด กรด-เบส

วิธีการใช้ปิเปตต์

การชั่งน้ำหนักสารเคมี

วิธีการเตรียมสารละลาย

การแต่งกายในห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง

Facebook Comments Box