ความภาคภูมิใจบุคลากร ศคว.

13

บุคลากร
ผลงานที่ขอชื่นชม
1. นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล 1. เป็นผู้ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จากสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ รหัสเลขทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง PC-CCML-0011-60
2. นายธมยศ ไกรนรา 1. ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตหอพักและสถานบริการที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย
3. นางสาวนันทวัน หนูแจ่ม 1. ผ่านการอบรมความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ
4. นายนิติธร ชูศรี 1. ผู้ฝึกสอนทีมบาสเก็ตบอลนักศึกษา การแข่งขันกีฬา IMT-GT ครั้งที่ 18
5. นางพีรดา ภักดีพิน 1. ผ่านการอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC17025
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Assessor Course For ISO/IEC 17025 รุ่นที่ 23
6. นางเบญจพร สมจิต 1. ผ่านการอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC17025
2. ผ่านการอบรมการทดสอบความชำนาญรายการ Aerobic count in starch
3. ผ่านการอบรมหลักสุตร Assessor Course For ISO/IEC 17025 รุ่นที่ 23
7. นายไพรวัลย์ เกิดทองมี 1. ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตหอพักและสถานบริการที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย

1

Facebook Comments Box