CSE 5S Progress

1

B8B7B6B5B3B2กายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย

ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด

ห้องปฏิบัติการพยาบาลศาสตร์

ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7

ห้องปฏิบัติการแพทยศาสตร์

ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์

สำนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายบริการและใช้ประโยชน์เครื่องมือ

Content 3
Content 3

อาคารกายวิภาคศาสตร์


1

Facebook Comments Box