คณะที่ปรึกษาศูนย์

7

► รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

► รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

► รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

► รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

► ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

► อาจารย์ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

1

Facebook Comments Box