ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (EP : English Program) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ (EP : English Program) จังหวัดนครศรีธรรมราช

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (EP : English Program) จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเคมี ฟิสิกส์ และ ชีววิทยา ในครั้งนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทฤษฎี รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำปฏิบัติการ และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ เซลล์ไฟฟ้าเคมี สมบัติเชิงคลื่นของแสง และเซลล์…หน่วยที่เล็กที่สุด การเข้าร่วมโครงการในครั้งนอกจากได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้อง ยังได้ความสนุก และความประทับใจ ทั้งแก่นักเรียนและผู้สอนปฏิบัติการ

Facebook Comments Box