ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 120 คน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

img_4656

เพื่อสร้างโอกาสให้คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ได้เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 120 คน ในปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งสาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ สำหรับกิจกรรมรอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในปฏิบัติการทั้งหมด 3 ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการเคมี เรื่องการแยกสารโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง DNA..สารพันธุกรรมจากเซลล์พืช และ ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่องจลศาสตร์การเคลื่อนที่เชิงเส้น ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง