ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 75 คน ในปฏิบัติการทางด้านเคมี และชีววิทยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเด็กและเยาวชน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งกิจกรรมนี้ในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ในปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ มองผ่านเลนส์…กล้องจุลทรรศน์ ระบบหมุนเวียนเลือด การไทเทรตกรด-เบส และคลื่นนิ่งและการเกิดกำทอนในท่ออากาศ ซึ่งในแต่ละปฏิบัติการนอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว ยังได้ทั้งความสนุก ความประทับใจ ทั้งต่อนักเรียนและผู้สอนปฏิบัติการ

Facebook Comments Box