ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนในโครงการ SMTP (Science Mathematics and Technology Programme) และ นักเรียนในโครงการ EP (English Programme) เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งความรู้ความเข้าใจทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมในครั้งนี้มีฐานกิจกรรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้น้อง ๆ นักเรียนทั้งทางด้าน เคมี และชีววิทยา เช่น การใช้กล้องจุลทรรศน์ การสกัด DNA การทดสอบกรด-เบส การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีนแป้งและน้ำตาล หมู่เลือดของเรา น้ำนั้นสำคัญไฉน รงควัตถุของพืช และการหักเหของแสงผ่านเลนส์ เป็นต้น การเข้าร่วมโครงการในครั้งนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว ยังได้ความสนุก และความประทับใจอีกด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง