ขอเชิญชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เนื่องในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
(Thailand Scientific Equipment Center Network, TSEN)
ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565
ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

เวลา

กิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เวลา

กิจกรรม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE