ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 มกราคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 มกราคม 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้จากบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ และได้ศึกษาเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจริง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากประสบการณ์ตรงและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยการแยกกันให้ความรู้เป็นฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่และทั่วถึง เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ รวมถึงศักยภาพความพร้อมของห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box