ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 18 – 20 มกราคม 2563 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ ในครั้งนี้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทฤษฎี วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้จากบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ และได้ศึกษาเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจริง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากประสบการณ์ตรงและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการแยกกันให้ความรู้เป็นฐานความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ซึ่งนอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว ยังได้ทั้งความสนุก และความประทับใจ

Facebook Comments Box