ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งความรู้ความเข้าใจทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมในครั้งนี้มีฐานกิจกรรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้น้อง ๆ นักเรียนทั้งทางด้าน เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ได้แก่ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การสกัด DNA การทดสอบกรด-เบส การทดสอบสารอาหารประเภทโปรตีน การทดสอบอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล และการหักเหของแสงผ่านเลนส์ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว ยังได้ความสนุก และความประทับใจอีกด้วย

Facebook Comments Box