อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับพนักงานห้องทดลอง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM โดยการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้แก่พนักงานห้องทดลองสังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1.การจัดการสารเคมี 2.การจัดการของเสีย 3.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (การอพยพหนีไฟ) 4.ป้ายสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย 5.การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (การปฐมพยาบาล) และ 6.รู้จักและวิธีการใช้งานชุด Spill kit ซึ่งมีพนักงานห้องทดลองเข้าร่วมอบรมอย่างครบถ้วนทุกคน และเมื่อผ่านการอบรมแล้วนั้น ได้มีการทำแบบทดสอบ Post Test เพื่อเป็นการวัดความเข้าใจหลังจากการอบรม รวมถึงทดสอบความรู้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน ซึ่งพนักงานห้องทดลองของเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สอบผ่านแบบทดสอบ Post Test ตามมาตรฐานของหน่วยงานครบถ้วนแล้วทุกคน

img_4656 img_4656

img_4656 img_4656

Facebook Comments Box