ประกาศผลสอบอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจําปี 2565 รอบสุดท้าย
สอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 - 16.30 น.

กำหนดการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรุ่นที่ 25 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE