ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐาน
การใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1/2565

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1/2565

สถานที่จัดอบรม

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE