ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มอำเภอสิชล ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มอำเภอสิชล ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

โครงการฝึกทักษะกระบวนเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มกระบวนการการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทางด้านความคิด และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดปทุมทายการาม และโรงเรียนเครือข่ายอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านความคิด เจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการที่หลากหลายทั้งสาขาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา เช่น การทดสอบวิตามินซี (Vitamin C) การทดสอบกรด – เบส หมู่เลือดของเรา แกะรอย ดี เอ็น เอ การหักเหของแสงผ่านเลนส์ และไฟฟ้ามาจากไหน เป็นต้น

Facebook Comments Box