ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 จำนวน 148 คน ประจำภาคการศึกษา 2/2562 สัปดาห์ที่ 7-9

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 จำนวน 148 คน ประจำภาคการศึกษา 2/2562 สัปดาห์ที่ 7-9

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำภาคการศึกษา 2/2562 จำนวน 148 คน ในปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล โดยในสัปดาห์ที่ 7-9 นี้ นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติในปฏิบัติการ การไทเทรตระหว่างกรด-เบส การลำเลียงในพืช และ สเปคโตรมิเตอร์ ซึ่งในแต่ละปฏิบัติการนอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการแล้ว ยังได้ทั้งความสนุก ความประทับใจ ทั้งต่อนักเรียนและผู้สอนปฏิบัติการ

Facebook Comments Box