ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 คน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

img_4656

เพื่อสร้างโอกาสให้คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ได้เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเพื่อสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 100 คน ในปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งสาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในปฏิบัติการทั้งหมด 9 ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการเคมี เรื่องโครมาโตกราฟฟี การแยกสารโดยการตกผลึกแบบสัดส่วน และเซลล์ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ การลำเลียงในพืช และดีเอ็นเอและสารพันธุกรรม ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การหาระยะโฟกัสจากเลนส์บาง และสมบัติเชิงคลื่นของแสง

Facebook Comments Box